VeryTastea voor al uw thee en kruiden puur natuur. Lage verzendkost (€6) voor THUISLEVERING vanaf €45 voor België EN (€7) vanaf €50 voor Nederland.
0
Winkelwagen
€ 0,00

Algemene voorwaarden

Mocht je enige vragen hebben over deze Voorwaarden mag je ons altijd contacteren via

corry@verytastea.com

0. Definities

0.1. VeryTastea: (Webwinkel) VeryTastea, gevestigd te Puigem 23, 9041 Oostakker met ondernemingsnummer: BE0880-331-319
Telefoonnummer: 00 32 494 305 328

0.2. Klant: degene met wie VeryTastea een overeenkomst is aangegaan

0.3. Partijen: VeryTastea en klant samen

0.4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Laatste update: 28 januari 2020

1.1. Lees deze Algemene Voorwaarden grondig door voor je gebruikt maakt van onze Website

https://webwinkel.verytastea.com/

1.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden op alle diensten, producten, aanbiedingen en

overeenkomsten met VeryTastea.

1.3. Door ons, VeryTastea, te contacteren en gebruik te maken van onze diensten of onze

producten te kopen ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien je niet akkoord

gaat kunnen we onze producten en diensten niet leveren.

1.4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk

zijn overeengekomen.


2. Prijzen

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW gezien VeryTastea momenteel niet BTW-plichtig is, exclusief omzetbelasting, verzend-of transportkosten en andere heffingen die kunnen worden opgelegd. Eventuele extra kosten betreffende online betalingen zijn niet in de prijs inbegrepen en voor rekening van de Klant. 

Bij opvraag van factuur wordt melding gemaakt  van: Kleine onderneming onderworpen aan vrijstelling van belasting op toegevoegde waarde. BTW niet toepasselijk.

2.2. De prijzen getoond op de website van VeryTastea zijn aanpasbaar tot het ogenblik van

aankoop door de klant.

2.3. VeryTastea behoudt zich het recht de prijzen die getoond zijn op de website te wijzigen,

mits duidelijke communicatie naar de klant.

2.4. Voor de prijzen die op onze website staan geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig

mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en

herkenbaar zijn als typefouten ontheffen VeryTastea van haar nakomingsplicht en/of

eventuele verplichtingen tot schadevergoeding die daaruit voortvloeit.


3. Betaling

3.1. De betaling dient te gebeuren bij aankoop van de producten.


4. Levering

4.1. Leveringstermijnen in overeenkomsten zijn slechts richtlijnen en bindt VeryTastea niet. Het

geeft de klant bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

4.2. Langere leveringstermijnen kunnen optreden doordat het verzendings bedrijf waarmee

VeryTastea werkt problemen heeft. VeryTastea is niet verantwoordelijk voor vertragingen

door derde partijen.

4.3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.4. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven

adres.

4.5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft VeryTastea

het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is

voldaan.

4.6. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een

verlate levering niet aan VeryTastea kan tegenwerpen.

4.7. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig

heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van VeryTastea.

4.8. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde

producten tijdig kan plaatsvinden.

4.9. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen hierover iets anders

hebben afgesproken.


5. Verpakking en verzending

5.1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de

klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een

aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan VeryTastea niet aansprakelijk kan

worden gehouden voor eventuele schade.

5.2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare

beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden

aan VeryTastea, bij gebreke waarvan VeryTastea niet aansprakelijk kan worden gehouden

voor eventuele schade.

5.3 Klanten die een aangeboden pakket weigeren om welke reden dan ook,
en deze zonder enige schade wordt geretourneerd naar VeryTastea 
(een foute levering buiten beschouwing gelaten),
zal enkel een terugstorting van de bestelde artikelen ontvangen zonder de verzendkost. 


6. Links naar andere websites

6.1. VeryTastea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat

waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. VeryTastea heeft geen controle over, en geen

verantwoordelijkheid voor, de inhoud, privacy policy en praktijken van third-party websites.

VeryTastea is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies dat de

klant lijdt door gebruik te maken van die websites.

6.2. VeryTastea raadt je sterk aan de Legale documenten van derden goed door te nemen.


7. Herroepingsrecht

7.1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder

opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- het product niet is gebruikt

- het geen product is dat kan bederven, zoals thee/kruiden, voedsel of verse bloemen

- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt, aangepast

of gepersonaliseerd

- het geen producten betreft die met een korting zijn aangeboden.

- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

7.2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in 7.1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de

consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van een bestelling.

7.3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door VeryTastea binnen de 14 dagen na ontvangst te contacteren via corry@verytastea.com

7.4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn

herroepingsrecht te retourneren aan VeryTastea, bij gebreke hieraan komt zijn

herroepingsrecht te vervallen.

7.5. De kosten voor retourneren zijn voor de consument. Indien het product niet in zijn originele

staat is toegestuurd, is de consument verantwoordelijk voor de vermindering in waarde.

7.6. Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal

VeryTastea deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het product terugbetalen aan

de consument, op voorwaarde dat de hierboven vermelde voorwaarden zijn nageleefd.


8. Ruilen

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

- het product wordt teruggebracht in de originele verpakken.

- het product niet is gebruikt.

- het geen product is dat kan bederven, zoals thee/kruiden, voedsel of verse bloemen

- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt, aangepast of

gepersonaliseerd

- het niet gaat om afgeprijsde artikelen


9. Retentierecht

9.1. VeryTastea kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de

klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van

VeryTastea heeft voldaan.

9.2. VeryTastea is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als

gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.


10. Klachten

10.1. De klant dient een door VeryTastea geleverd product of verleende dienst zo spoedig

mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

10.2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de aankoop

mocht verwachten, dan dient de klant VeryTastea daarvan zo spoedig mogelijk, doch in

ieder geval binnen de 30 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te

stellen.

10.3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen,

zodat VeryTastea in staat is hierop adequaat te reageren.

10.4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen

partijen.


11. Overmacht

VeryTastea is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende

de periode waarin sprake is van overmacht, door bijvoorbeeld publieke onrust, stakingen,

vijandelijkheden, natuurrampen en andere onverwachte situaties die zonder schuld of toedoen van

VeryTastea zijn ontstaan, worden de verplichtingen van VeryTastea opgeschort.


12. Aansprakelijkheid

12.1. VeryTastea is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor

zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

12.2. Indien VeryTastea aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor

directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een

overeenkomst.

12.3. VeryTastea is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

12.4. Indien VeryTastea aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat

door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke

van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de

aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.


13. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van VeryTastea vervalt in elk geval 12 maanden na de

gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.


14. Verwerkingen van persoonlijke gegevens

14.1. VeryTastea verzamelt de persoonlijke contactgegevens van de klant om te kunnen

communiceren, hun producten goed te kunnen leveren en voor legale redenen (zoals

belastingen). In geen geval zal VeryTastea deze gegevens overmaken aan derden.

14.2. Indien de klant wenst deze gegevens te bekijken en/of te verbeteren kan dit.

14.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om VeryTastea op de hoogte te houden van

eventuele wijzigingen in zijn persoonsgegevens.

14.4. Alle data van klanten is veilig opgeslagen.


15. Toepasselijk recht

Op een gesloten overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen

die betrekking hebben op deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank

van Gent.


16. Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VeryTastea is het niet toegestaan tekst,

fotomateriaal, artikels, blog posts, tekeningen, video’s of andere materialen op deze website te

gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VeryTastea.

17. Wijzigingen

Mochten deze Algemene Voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de

Algemene Voorwaarden van https://webwinkel.verytastea.com/ op deze pagina. Indien er

wijzigingen plaatsvinden in de Algemene Voorwaarden zal VeryTastea proberen op zijn minst 30

dagen op voorhand de klant te waarschuwen voor ze daadwerkelijk van kracht gaan


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies